Pinki106

27 tekstów – auto­rem jest Pin­ki106.

Fakt, że piszesz piękne wier­sze o miłości wca­le nie oz­nacza, że pot­ra­fisz pięknie kochać. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 21 czerwca 2011, 20:44

Zas­tanów się, nim spa­lisz za sobą mos­ty. To, co w To­bie naj­wartościow­sze, może bo­wiem spłonąć wraz z nimi. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 20 stycznia 2011, 21:26

Kiedy gwałtow­ny przy­mus wer­ba­lizac­ji myśli przy­bie­rze na si­le, wo­dos­pad rozpędzo­nych słów nau­czy cię do­ceniać potęgę milczenia. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 15 stycznia 2011, 19:41

Sztuką jest przejść przez życie nie zat­ra­cając po drodze człowieczeństwa. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 21 grudnia 2010, 22:01

Gdy to­niesz w oceanie bez­nadziei, nie od­trącaj wy­ciągniętej ku To­bie dłoni. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 15 grudnia 2010, 22:59

Szcze­rość zrodzo­na z po­toku kłam­stw także ma swoją wartość. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 6 grudnia 2010, 19:46

Pew­ność wieje ru­tyną, zaś jej brak budzi strach przed szaleństwem. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 5 grudnia 2010, 20:24

Trud­no kochać i ocze­kiwać wza­jem­ności od ko­goś, kto tej miłości się boi. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 21 listopada 2010, 18:14

Nie pozwól, by życie two­je do­gasło wśród pozorów. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 20 listopada 2010, 22:49

Między początkiem a końcem zda­nia kryją się ty­siące niewy­powie­dzianych słów. Nie szu­kaj więc sen­su wśród li­ter. Najgłębszy prze­kaz niesie me­lodia milczenia. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 13 listopada 2010, 16:56
Pinki106

Kilka słów to zbyt mało, by opisać ten świat ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pinki106

Użytkownicy
O P Q
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność